LÍNIES AÈRIES DE BAIXA TENSIÓ

Instal·lacions de xarxes elèctriques de distribució sobre pals de fusta, suports metàl·lics o de formigó.

Estesa de cables RZ 0,6/1kV trenats aeris.

Connexions i treballs en tensió de servei (TET).

Escomeses aèries i derivacions individuals.

Instal·lació de CGP i Caixes de Seccionament i Derivació.

Conversions aero-subterrànies RZ-RV

Marcatge i topografiat de línies LABT

LÍNIES SUBTERRÀNIES DE BAIXA TENSIÓ

Formació de rases i canalitzacions per conduccions elèctriques a via pública.

Creuaments i paral·lelismes amb altres serveis.

Estesa de cables RV 0,6/1Kv per rasa o tubulars.

Comprovació estat aïllament cables BT.

Confecció d'empiulaments BT termoretràctils.

Localització d'avaries xarxa subterrània LSBT.

Tramitacions de permisos amb ajuntaments.

LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ

Xarxes elèctriques aèries d'AT25kV.

Estesa de cables aeris, connexionats i derivacions.

Muntatge de suports metàl·lics, amb armats, seccionadors, portafusibles, seccionadors o reclosers.

Pals de transformació intempèrie per xarxes rurals (PT).

LÍNIES SUBTERRÀNIES D'ALTA TENSIÓ

Formació de rases i canalitzacions amb tubulars de polietilè.

Creuaments calçades.

Reposició de voreres i paviments.

Tramitacions de permisos amb els SSTT dels ajuntaments .

Formació de rases i arquetes per nucli urbà amb equips i maquinària pròpia.

Estesa de cables RHZ1 18/30kV per tubulars i rases.

Realització d'empiulaments d'AT termoretràctils, mixtes cable sec-oli/paper amb personal homologat per ENDESA.

 

C/ Anselm Clavé, 3. Pol. Ind. Santa Maria d’Artés. 08271 ARTES, (Barcelona)
Tel. 93 830 63 00 - Fax. 93 820 22 34